LAG Podralsko

Úvodem

Projekt řeší zabezpečení přípravných a provozních činností kanceláře LAG Podralsko, souvisejících s realizací SCLLD LAG Podralsko na svém území působnosti na plánovací období 2014-2020 v oblastech realizace, animace a propagace SCLLD LAG Podralsko 2014+ a animace škol a školských zařízení.

Cílem projektu je tedy zabezpečit organizačně a provozně realizaci komunitně vedeného místního rozvoje na území LAG Podralsko, systém administrace projektů, vyhlašování výzev, školení, semináře, workshopy, propagační akce a konzultace pro potenciální žadatele ze všech sektorů do výzev OP, vyhlašovaných prostřednictvím LAG Podralsko a uvedených v SCLLD LAG Podralsko 2014+ jako prioritních pro dané území.


Občanské sdružení LAG Podralsko vzniklo 31.května 2004. Hlavním úkolem je celkový rozvoj regionu Podralsko, a to především na principech iniciativy Evropské unie LEADER. 
LEADER je společná iniciativa Evropské unie zaměřená k posílení venkovského prostoru, je postavená na těchto znacích:
-každý region má svoje specifika, která mohou být při správném využití jeho šancemi
-nejlepší znalost regionu mají ti, kteří v něm bydlí a působí, aktivní subjekty vytvářejí tzv. místní akční skupinu (MAS), která určitým způsobem může spoluvytvářet svůj region
-do partnerství jsou zapojeni zástupci komunální sféry, podnikatelé, neziskové organizace, fyzické osoby apod., tím dochází k výměně zkušeností a k plnému využití místního potenciálu 
-pro období 2002-2006 bylo zvoleno označení LEADER+
-v období 2007-2013 iniciativa LEADER na podobných principech nadále pokračuje
-      od dubna 2014 je LAG Podralsko v souladu s novým OZ zapsaným spolkem a intenzivně připravuje SCLLD (strategii komunitně projednávaného místního rozvoje) na plánovací období 2014 - 2020
-      od října 2015 má LAG Podralsko z.s. Osvědčení o splnění standardů MAS pro programové období 2014 - 2020  


   

Náplň činnosti LAG Podralsko
 
   -      Příprava projektů a zajištění jejich realizace metodou LEADER a dalších podle stanovených kritérií a podmínek pro jednotlivé programy
   -      Aktivní spolupráce mezi jednotlivými členy sdružení, jako i spolupráce s dalšími partnerskými sdruženími, resp. fyzickými a právnickými osobami
   -      Spolupráce se svazky obcí  Mikroregion Podralsko, Svazek obcí Peklo, Svazek obcí Máchův kraj, orgány státní správy a orgány samospráv obcí, měst a kraje  
          při rozhodovacích procesech umožňujících naplnění otázek řešení problematiky v dotčeném teritoriu
   -      Poskytování poradenství  při  zpracovávání žádostí  o dotace a granty všem zájemcům na svém území působnosti
   -      Poskytování informací o sobě a své činnosti v propagačních materiálech, na webových stránkách a podobně.
   -      Propagace a provádění certifikace známky "Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj"
   -      Pomoc se zpracováním strategických plánů obcí, měst a mikroregionů
   -      Spolupráce se základními a středními školami, práce s dětmi a mládeží