LAG Podralsko

Výzva č. 2 PRV

Ukončen příjem žádostí!

Výzva č. 2 Program rozvoje venkova

Termín vyhlášení výzvy: 22.6.2017
Termín příjmu žádostí: od 22.6.2017 do 24.7.2017,  11.00 hodin.
Místo podání žádostí: kancelář LAG Podralsko z.s., Zahrádky 130, 471 01 Zahrádky

Pozvánka na seminář k Výzvě č. 2 PRV:
https://lagpodralsko.com/doc/pozvanka-prv-2.pdf 

Prezentace ze semináře:
https://lagpodralsko.com/doc/prezentace-prv-2-vyzva.pptx

Předpokládaná alokace a seznam vyhlášených fichí:

Celková výše dotace pro Výzvu č. 1 je 25 000 000 Kč
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, 3.

Číslo Fiche

Název Fiche

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013

Alokace

Pro výzvu 1/2017

F1

Rozvoj podnikání na venkově

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) -  Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností


13 000 000 Kč

 

F2

Investice do zemědělských podniků v rostlinné i živočišné výrobě

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků


8 000 000 Kč

F3

Neproduktivní investice v lesích

Článek 25, NIL -  Neproduktivní investice v lesích

4 000 000 Kč

 

 

 

 

 

 


 
   

Výzva:

https://lagpodralsko.com/doc/vyzva-c.-2-prv-2017.pdf

Přílohy:
Soulad s CLLD LAG Podralsko 2014+

https://lagpodralsko.com/doc/priloha-c.-1--soulad-sclld-podralsko.docx

Vyhlášené fiche:
https://lagpodralsko.com/doc/priloha-c.2-schvalena-fiche-c.-1.pdf
https://lagpodralsko.com/doc/priloha-c.3-schvalena-fiche-c.2.pdf
https://lagpodralsko.com/doc/priloha-c.4-schvalena-fiche-c.3.pdf

Interní postupy:
https://lagpodralsko.com/doc/priloha-c.5-interni-postupy-prv-lag-podralsko.pdf
Etický kodex:
https://lagpodralsko.com/doc/priloha-c.6-eticky-kodex-lag-podralsko-prv.pdf

Pravidla provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje:
https://lagpodralsko.com/doc/priloha-c.7-opatreni-19-podpora-mistniho-rozvoje-na-zaklade-iniciativy-leader--clld---komunitne-vedeny-mistni-rozvoj-.pdf
Pravidla pro operaci 19.2.1:
https://lagpodralsko.com/doc/priloha-c.8-pravidla--pro-operaci-19.2.1.pdf
Finanční plán a Indikátory pro programové rámce:
https://lagpodralsko.com/doc/priloha-c.9-financni-plan-a-indikatory-pro-programove-ramce.xlsx
Příručka k zadávání veřejných zakázek:
https://lagpodralsko.com/doc/prirucka-k-zadavani-verejnych-zakazek-prv.pdf

Jednací řád výběrové komise LAG Podralsko z.s.:
https://lagpodralsko.com/doc/jednaci-rad-vk-2017.pdf


Zápisy hodnocení:

1. Zápis VK

http://lagpodralsko.com/doc/zapis-vk-07-09-2017.pdf

2. Zápis z představenstva
http://lagpodralsko.com/doc/zapis-pr-12-09-2017.pdf