LAG Podralsko

Výsledky hodnocení Místních akčních skupin 2010

V letošním roce proběhlo ve spolupráci Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu a Národní sítě MAS první celkové hodnocení místních akčních skupin podpořených v rámci opatření IV.1.1 Místní akční skupina Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013.
V červenci a srpnu se uskutečnily návštěvy krajských hodnotících komisí  u jednotlivých místních akčních skupin (dále jen MAS) a 10.8.2010 proběhlo společné  závěrečné jednání všech třinácti hodnotících komisí. Návazně Ministerstvo zemědělství posoudilo výsledky návštěv u MAS spolu s dalšími kriterii hodnocení – administrativní chybovostí jednotlivých MAS, naplňováním finančního plánu a spoluprací při hodnocení (zejména včasností předání podkladů k hodnocení).  Na základě těchto ukazatelů pak MZe zařadilo MAS do jednotlivých kategorií. Vzhledem k rozdílnému  množství  finančních prostředků i k různě dlouhé době realizace Strategických plánů Leader  (dále jen SPL) místních akčních skupin schválených v 1. a 2. kole příjmu žádostí o realizaci SPL byla  posuzována  každá  ze tří skupin  MAS  zvlášť .

LAG Podralsko je ve skupině 48 MAS schválených  v r. 2008 v rámci 1. kola příjmu žádostí o realizaci SPL.

K naší velké radosti jsme byli zařazeni do kategorie A - Nejlépe fungující MAS.

Odkaz na výsledky hodnocení:
 
https://eagri.cz/public/web/mze/venkov/mistni-akcni-skupiny/aktuality/vysledky-hodnoceni-mistnich-akcnich.html