LAG Podralsko

MAP Novoborsko

 

Analýza školství a vzdělávání byla na území ORP Nový Bor řešena v rámci SCLLD LAG Podralsko i v
rámci projektu Podpora meziobecní spolupráce (SMO). Mezi nejdůležitější faktory úspěšné školy byla
řazena kvalita vzdělávání, kvalifikovanost pedagogů, mimoškolní aktivity, individuální přístup a
příjemné prostředí. V území ORP Nový Bor se nacházejí rovněž sociálně vyloučené lokality.
Dle zpracované analýzy školství (projekt Podpora meziobecní spolupráce, žadatel SMO), je jako jeden
z hlavních problémových okruhů: Přizpůsobit kapacitu ZŠ a MŠ demografickému vývoji. Hlavními cíli
je založení svazkové školy, větší propagace malotřídních škol na malých obcích a zjištění zájmu o péči
pro děti do 3 let. Druhým problémem je nedostatek kvalitních pedagogů cizích jazyků a neexistence
regionálních výukových materiálů, cílem je společné sdílení pedagoga na výuku cizích jazyků ve
venkovských školách a posílení regionální identity vytvořením nových regionálních učebních
pomůcek. Posledním problémem je nedostatek finančních prostředků na provoz škol, kde je cílem
snížení nákladů a společné financování v oblasti mimoškolních aktivit ve venkovských školách.
V rámci realizace projektu bude ujasněna celková situace škol na území ORP Nový Bor a zjištěny
priority území a současně dojde k přípravě strategického rámce MAP i akčního plánu k řešení těchto
priorit.
Webové stránky projektu: www.mapnovoborska.cz

Projekt byl 2.5.2018 ukončen. Od 3.5.2018 byl zahájen nový navazující projekt MAP Českolipsko a Novoborsko II. Webové stránky projektu: http://map-cl-nb.cz/.