LAG Podralsko

Přihláška k členství

1. Členství
 Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let či právnická osoba, která se ztotožňuje s cíli spolku a má trvalé bydliště, provozovnu či sídlo v území působnosti spolku nebo musí prokazatelně na daném území místně působit.
 Členství vzniká po půlroční době od zaregistrování žádosti a podléhá schválení valnou hromadou LAG Podralsko, z. s. a zaplacení členského příspěvku.
 Právnickou osobu zastupuje její statutární orgán nebo fyzická osoba, delegovaná právnickou osobou k zastupování a pověřená plnou mocí, která je začleněna do stejné zájmové skupiny.
2. Práva členů
 Člen spolku má právo:
- být informován o programu a akcích spolku,
- uplatňovat svůj názor a připomínky k činnosti a k hospodaření spolku,
- využívat výhody poskytované spolkem,
- volit své zástupce do orgánů spolku a být i opakovaně volen (v případě právnické osoby zastupuje tuto osobu její zmocněný zástupce na základě plné moci),
- účastnit se hlasování nejvyššího orgánu spolku
- být začleněn do jedné ze zájmových skupin
- pověřit plnou mocí svým zastupováním fyzickou osobu, která je členem spolku a není začleněna do jiné zájmové skupiny
- vystoupit ze spolku.
3. Povinnosti člena
 Člen spolku má povinnost:
- naplňovat program spolku a aktivně v jeho prospěch pracovat,
- pečovat o majetek a chránit dobré jméno spolku,
- chovat se čestně vůči spolku,
- zachovávat vnitřní řád spolku,
- být začleněn do jedné ze zájmových skupin
- platit členské příspěvky dle rozhodnutí valné hromady.
4. Zánik členství
 Členství ve spolku zaniká:
- vystoupením člena, doloženým písemnou formou
- nezaplacením členského příspěvku na daný kalendářní rok a to do 3 měsíců po stanoveném termínu,
- rozhodnutím valné hromady v případě, že dotyčný člen hrubě porušil stanovy spolku,
- zánikem spolku,
- úmrtím člena či zánikem právnické osoby.

Přihláška k členství v LAG Podralsko z.s.
https://lagpodralsko.com/doc/prihlaska-k-clenstvi.doc