LAG Podralsko

Orgány LAG Podralsko

Základní informace o orgánech LAG Podralsko

Představenstvo (rozhodovací orgán)
 Představenstvo řídí spolek mezi zasedáními valné hromady
 Představenstvo je tvořeno šesti členy spolku a je voleno valnou hromadou na 4leté funkční období, přičemž opakovaná volba je možná
 Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv
 Představenstvo rozhoduje o vytvoření zájmových skupin
 Představenstvo volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jeho zasedání
 Schvaluje výzvy k podávání žádostí, vybírá projekty k realizaci a stanovuje výběrová kritéria pro výběr projektů
 Navrhuje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů, stanovuje výši alokace projektů na základě   návrhu výběrové komise.
 Je-li členem představenstva fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání.  Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
 Je-li členem představenstva právnické osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.
 Při rozhodování je hlasovací právo členů představenstva rovné, pro přijetí rozhodnutí je nutný souhlas většiny přítomných.

Členové:

PS Výři
zástupce: Ing. Tomáš Rychtařík
zájmová skupina: Spolkový život
e-mail: rychtarik@diamo.cz
Město Doksy
zástupce: Ing. Eva Burešová 
zájmová skupina: Rozvoj venkova
e-mail: buresova@doksy.com

SK Osečná
zástupce: Luboš Pytloun
zájmová skupina: Spolkový život
e-mail: lpytloun@volny.cz

Město Jablonné v Podještědí
zástupce: Jiří Rýdl
zájmová skupina: Rozvoj venkova
e-mail: rydl@jvpmesto.cz

Kultura Zákupy
zástupce: Ing. Zdeněk Rydygr
zájmová skupina: Spolkový život
e-mail: z.rydygr@pvozakupy.cz
 
Jiří Pavel
Zájmová skupina: podnikání
e-mail: info@luzickabouda.cz
Výběrová komise (výběrový orgán)
 Členové výběrové komise musí být voleni ze členů LAG Podralsko z.s., kteří na území spolku prokazatelně místně působí. Je-li členem výběrové komise právnické osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.
 Je-li členem výběrové komise fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání.  Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
 Výběrová komise volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí její zasedání.
 Při rozhodování je hlasovací právo členů výběrové komise rovné.
 Výběrová komise provádí předvýběr projektů na základě objektivních kritérií – navrhuje pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů SCLLD.
 Výběrová komise je tvořena pěti členy a je volena valnou hromadou na dobu jednoho roku, přičemž opakovaná volba je možná.
 Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv

Členové:

Obec Velký Valtinov
zástupce: Josef Lukavec, zájmová skupina Rozvoj venkova

LUTRA o.s.
zástupce: Jiří Musil, zájmová skupina Spolkový život

Petr Krejbich, zájmová skupina Podnikání
 
Regata Máchovo jezero, a.s. 
zástupce: Karel Málek, zájmová skupina Podnikání

Obec Hamr na Jezeře
zástupce: Milan Dvořák, zájmová skupina Rozvoj venkova

Revizní komise (kontrolní orgán)
 Ke kontrole hospodaření a nakládání s majetkem spolku volí valná hromada ze členů spolku tříčlennou revizní komisi a to na období tří let, přičemž opakovaná volba je možná. Činnost revizní komise řídí předseda, zvolený členy komise. Komise je povinna provádět kontrolu spolku minimálně jedenkrát v kalendářním roce. Řídí se obecně platnými právními předpisy.
 Do kompetence Revizní komise spadá zejména
- projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku
- dohlíží na to, že spolek vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD,
- nahlížení do účetních knih a jiných dokladů organizace týkající se činnosti spolku a kontrola tam obsažených údajů
- svolávání mimořádného jednání Valné hromady a Představenstva, jestliže to vyžadují zájmy spolku,
- kontrola metodiky způsobu výběru projektů spolku a jejího dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru spolku,
- zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení Představenstvu indikátorový a evaluační plán SCLLD)
- navrhuje opatření k zajištění souladu mezi kritérii a skutečností SCLLD.

Členové:

Obec Brniště
zástupce: Ing. Ivan Pastorek, zájmová skupina Rozvoj venkova 

ZŠ MŠ Osečná
zástupce: Mgr. Tomáš Johanovský, zájmová skupina Spolkový život

Regata Čechy, a.s. Hotel Port
zástupce: Ing. Vladimír Bureš, zájmová skupina Podnikání

Jednací řády zde: