LAG Podralsko

Místní akční plány rozvoje vzdělávání (MAP)

Zkratka MAP = Místní akční plán vzdělávání. Tento plán má být prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a musí zahrnovat oblasti včasné péče, předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání.
Spolupráce na tvorbě místního akčního plánu vzdělávání v rámci jednotlivých ORP by měla vést k těmto cílům:
- systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol
 - sdílenému porozumění cíle orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání
 - podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoji potenciálu každého žáka
 - dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole
 - zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči
Plán má být participativně tvořen a následně realizován zejména těmito subjekty:
- základní školy
- mateřské školy
- obce
- neziskové organizace
 - Agentura pro sociální začleňování
- rodiče a další veřejnost
Zacílen má být na následující témata:
1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita (povinné)
2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání (povinné)
3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem (povinné)
4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
6. Kariérové poradenství v základních školách
7. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků
8. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
9. Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
10. Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
11. Investice do rozvoje kapacit základních škol
12. Aktivity související se vzdělávání mimo OP VVV, IROP a OP PPR
Konkrétní dílčí kroky realizace:
1) Analýza oblasti školství a vzdělávání ve všech oblastech
2) Priority území a návrh jejich řešení
3) Dohoda o partnerství
4) Strategický rámec MAP do roku 2023
5) Akční plán
Dílčí změny:
1) Navázání spolupráce aktérů v území
2) Společná jednání, exkurze za příklady dobré praxe z řešených problémových oblastí a opatření
MAP
3) Společný plán realizace změn v území
4) Společné vzdělávací akce k tématice, která vyplyne ze společných jednání, setkání pracovních
skupin a dotazníkových šetření jako aktuální a vyžadovaná v území daného ORP
5) Uplatnění dílčích výstupů projektu v praxi jednotlivých škol
Realizací dílčích změn zúčastněnými aktéry, zejména pedagogy v praxi na jejich školách a předáváním
výsledků projektu dalším cílovým skupinám by mělo postupně dojít k posunu při řešení prioritních
oblastí, realizovaných v rámci projektu MAP.
Základními výstupy MAP jsou:
Dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategický rámec MAP do roku 2023
Akční plán MAP s konkrétními cíli, kroky, termíny, zodpovědnostmi, zdroji.